ચિલોડા, Gadhinangar.

5 વીઘા જમીન દહેગામ રોડ પર વેચવાની છે. બોર સાથે

Total Area ૫ વીઘા
Approx Distance. ૧૨ કિમી.
Land Type Agriculture

Want to know more ? about this property